Sine Lineare

1

Mentenanţā redusā

Şinele liniare au fost proiectate sā funcţioneze cu necesitatea unei mentenanţe reduse. Acestea sunt lubrifiate în uzina producātoare cu unsoare pentru o duratā de viaţā optimā. În condiţii agresive de utilizare (medii corozive, intensitate de lucru sporitā) este necesarā o întreţinere regulatā şi sistematicā a şinelor.

 

 

Material

Şinele liniare sunt realizate din profile de oţel obţinute prin tragere la rece (unele şine de mici dimensiuni sunt disponibile şi din aluminiu). Acest proces de fabricaţie determinā o durificare a materialului şi māreşte calitāţile de rezistenţā la uzurā a profilelor de oţel.

 

Sarcini specifice mari

Datoritā celor 15 modele diferite şi a celor 2 tipuri de patine CAMBRELAN vā oferā o gamā largā de soluţii pentru o deplasare liniarā uşoarā. Capacitatea de încārcare variazā de la 5 kg pânā la 600 kg / patinā.

 

Produsul constā dintr-o şinā şi patine

Şinele CHAMBRELAN constau dintr-o patinā cu bile de rulment recirculate care alunecā pe lungimea fixā a unei şine de ghidare. Pe o şinā se pot folosi una sau mai multe patine. Patinele sunt adaptate şinei (toleranţele de fabricatie sunt de ordinul zecimilor de mm).

 

Uşurinţā de montaj

Lungimea maximā a unei şine este de 3 metri, însā dacā vā sunt necesare lungimi mai mari se pot livra şine gata pregātite pentru îmbinare cap la cap.

Notā: Metoda normalā de fixare este folosind şuruburi cu cap îngropat. Totuşi, şinele standard se livreazā fārā orificiile de fixare, orificiile respective se fac doar la cererea expresā a clientului.

Fiecare patinā are douā orificii conice filetate care permit fixarea pieselor pe acestea.

Notā: Diametrul şi poziţionarea orificiilor de fixare de pe patinā nu pot fi modificate.

 

1 2